EN BG
> Сертификати
> Партньори

Свилоза - 15 години след приватизацията

В периода 1997г.-2002г. в Свилоза протича приватизационен процес, като през 2002г. е продаден остатъчния държавен дял от 15%.

След приватизацията се извършва одит и преструктуриране на производствата, осъществявани на площадката на Свилоза. Различните производства и дейности са обособени в самостоятелни търговски дружества. Като най-перспективно е оценено производството на целулоза, към обновяването, модернизацията и развитието на което собственика и мениджмънта съсредоточават усилията си.

Към 1999 г. - годината преди приватизацията, предприятието е едно от малкото работещи, но затънало в дългове, в много тежко финансово състояние, граничещо с неплатежоспособност.             

15 години след приватизацията Свилоза”АД е предприятие с обновени и разширени производствени мощности, резултат от цялостна реконструкция и модернизация.

За изминалите 15 години след приватизацията, „Свилоза”АД, на консолидирана база, е постигнала следните резултати:

1,23 млрд.лв. – общо приходи.

В това число 1,18 млрд. лв. постъпления във валута от експорт на продукция.

86 млн. лв. – платени за заплати на персонала.

25 млн.лв. – платени осигуровки на персонала.

2,7 млн.лв. – начислени данъци върху печалбата.

147 млн.лв. – EBITDA

30 млн. лв. - печалба след данъчно облагане

152 млн.лв. – инвестиции.

Очевидно е значението на предприятието в национален и регионален аспект. Над 90% от приходите от продажби са от експорт. С дейността си предприятието е подкрепило платежния баланс на страната с постъпления във валута превишаващи 1 млрд. лева. Същевременно преобладаващата част от влаганите суровини, материали, услуги и други разходи са местно производство. Предприятието освен, че създава заетост и сравнително висок стандарт на заплащане на пряко наетите работници и служители е подкрепило местната икономика с над 1 млрд.лв. поръчки за доставките ползвани в дейността му и реализираните 152 млн.лв. инвестиции.

След завършването на мащабната инвестиция за разширение, модернизация и внедряване на най-добрите световни и европейски практики в областта на екологията, в краткосрочен план задачите на мениджмънта са съсредоточени преди всичко в реализация на потенциала на предприятието за максимална ефективност от дейността, пълноценно използване на новия капацитет на производствените мощности в завода за целулоза, сравнително ограничени по размер инвестиции в проекти с бърза възвращаемост и проекти финансирани от европейските фондове. Непрекъснато се отделят средства за подобряване условията на труд и реновиране на сградния фонд.

Извършените реконструкции и модернизации на основното производство са солидна база за развитие на дружеството в бъдеще. Проектите по които се работи са свързани с оползотворяване на отпадни продукти, изграждане на когенерационна мощност оползотворяваща отпадна биомаса и производство на продукти на целулозна основа.

Във връзка с честването на 15 години от приватизацията ръководството на Свилоза отправи покана към своите клиенти и партньори да посетят на място Завода за целулоза, където ще имат възможност да се запознаят с постиженията и резултатите постигнати за изминалите години. Направените инвестиции в модернизация и реконструкция на оборудване и сграден фонд създават днешния облик на Завода за целулоза. Увеличените производствени мощности резултат от извършената мащабна реконструкция през 2007г. доведоха до постигане на забележителните резултати през последните няколко години, а именно - повишаване капацитета на производството следвайки основното мото на компанията "В хармония с природата". 

Всички наши партньори и клиенти са добре дошли да посетят Завода за целулоза в периода 15 юни – 15 юли 2014г. като предварително информират за датата на посещението си.