EN BG
> Сертификати
> Партньори

Изпитване на отпадъчни води

Лабораторията за изпитване при „Свилоцел” ЕАД – гр.Свищов е самостоятелно специализирано звено в структурата на „Свилоцел” ЕАД, което извършва аналитично обслужване в областта на отпадъчни води като използва съвременни инструментални и химични аналитични методи.

Лаборатория за изпитване при "Свилоцел" ЕАД е акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ за:

  • Вземане на проби от отпадъчни води
  • Изпитване на отпадъчни води

Лабораторията разполага със съвременна апаратура и модерно оборудване за извършване на анализ на отпадъчни води по следните характеристики:

  • Активна реакция (pH)
  • ХПК
  • БПК5
  • Суспендирани вещества/Неразтворени вещества
  • Общ азот
  • Общ фосфор