EN BG
> Сертификати
> Партньори

Уведомление за инвестиционно предложение на Свилоцел ЕАД

2018-07-04

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр.25/2003г.), „Свилоцел“ ЕАД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение:

„Монтиране на система за собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от изпускащо устройство №4 - Содорегенерационен котел”.

Информация за ИП

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено до „Свилоцел” ЕАД на адрес:

5250 гр. Свищов

Западна индустриална зона,

„Свилоцел” ЕАД

е-mail: svilocell@svilosa.bg

Тел./Факс: 0631/ 4 11 41