EN BG
> Сертификати
> Партньори

Условия за изплащане на дивиденти

2018-07-05

Във връзка  с приетото  решение на проведеното на 20.06.2018 г. ОСА на Свилоза АД за разпределяне на дивидент на 05.07.2018 г. Съветът на директорите на дружеството прие следните условия за изплащане на дивидента на базата на установения общ размер от  1 000 000  лева:

  1. Брутен размер на дивидента за една акция 0,031 лева
  2. Нетен размер на дивидента на една акция – 0,029 лева за акционерите физически лица.
  3. Избрана Търговска банка за изплащане на дивидента на акционерите от Регистър А на Централен депозитар –  Уникредит Булбанк АД
  4. Начин на изплащане на дивидент: На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на Централен депозитар /лични сметки/, дивидентът ще бъде изплащан чрез клоновете на Уникредит Булбанк АД. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на  Централен депозитар /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/ дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар.
  5. Начален срок за изплащане на дивидента 01.08.2018 г.
  6. Краен срок за изплащане на дивидента 01.11.2018 г.
  7. След изтичане на крайният срок за изплащане на дивидента, в рамките на петгодишния давностен срок всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2017 г. ще може да го получи от дружеството в брой  или по банков път  след изрично отправено искане за това на адреса на управление на дружеството – гр. Свищов, Западна индустриална зона или факс  +359 2 9804881. Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд Резервен на дружеството.
  8. СД на дружеството възлага на Изпълнителния директор на Свилоза АД да подпише договор с Уникредит Булбанк АД и Централен депозитар АД относно разпределянето на дивидента на акционерите.