EN BG
> Сертификати
> Партньори

Съобщение

2011-08-17

Неодитираните индивидуални и консолидирани финансови отчети на Свилоза към 30.06.2011 г. са представени в КФН. Отчетите са представени на български език. Те могат да бъдат намерени на сайта на Свилоза в раздел Инвеститори – Финансови отчети