EN BG
> Сертификати
> Партньори

Верифициране на разходи по проект BG051PO001-2.2.03-0330

2015-01-26

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Инвестира във вашето бъдеще!

 

На 01.03.2014 г. Свилоцел ЕАД стартира своя втори проект BG051PO001-2.2.03-0330 ”Осигуряване на транспорт от и до работното място на заетите лица в Свилоцел ЕАД“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Проектът се осъществява с финансовата помощ на Европейския Социален Фонд (ЕСФ) чрез ОП РЧР по схема BG051РО001-2.2.03 – На път.

Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Проекта възлиза на 59 016,04 лв. Предоставената от ДО безвъзмездна финансова помощ е в размер на 100% от общите допустими разходи.

На 22.01.2015 г. Свилоцел ЕАД получи писмо от АЗ, в което се посочва че след извършена техническа и финансова проверка на предоставените документи към искането за междинно плащане от бенефициента Свилоцел ЕАД са верифицирани разходи в размер на 26 368,05 лв.

И към момента продължава изпълнението на проекта, като се очаква той да приключи в края на май 2015 г.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Свилоцел ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.”


instagram takipçi, türk takipçi, ucuz takipçi - instagram takipçim - İnstagram beğeni satın al - abone - Kaliteli İnstagram Takipçi - İnstagram izlenme, takipçi - güvenilir takipçi satın alma, İnstagram Takipçi - takipçi satın al - ANKET DOLDURARAK PARA KAZANMAK - esigara - ucuz türk takipçi - wso shell indirmek instagram takipçi, türk takipçi, ucuz takipçi - instagram takipçim - İnstagram beğeni satın al - abone - Kaliteli İnstagram Takipçi - İnstagram izlenme, takipçi - güvenilir takipçi satın alma, İnstagram Takipçi - takipçi satın al - ANKET DOLDURARAK PARA KAZANMAK - esigara - ucuz türk takipçi - wso shell indirmek - smok ipx80