EN BG
> Сертификати
> Партньори

Уведомление за регистриране на търгово предложение

2018-11-23

На основание чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК, уведомяваме, че от „А.Р.У.С. Холдинг“ АД, ЕИК 104700759 е получено уведомление съгласно изискванията на чл. 151, ал.3 от ЗППЦК, придружено от коригирано търгово предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, с което търговият предложител упражнява правото за регистриране на търгово предложение, при условията на чл. 14 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, за закупуване на акциите на останалите акционери в „Свилоза“ АД, регистрирано в КФН, което е представено и на управителния орган на публичното дружество на 12.10.2018 г. 

Пълния текст на Уведомлението може да видите тук.