EN BG
> Сертификати
> Партньори

Уведомление за промяна в Съвета на директорите

2017-09-28

Във връзка с приетото решение по т.З от дневния ред на проведено на 18.09.2017 г. извънредно заседание на общото събрание на акционерите на СВИЛОЗА АД с БИК: 814191178, с което Николай Георгиев Бадев е освободен като член на Съвета на директорите на дружеството и на негово място е избран Божидар Бориславов Йочев за нов независим член на Съвета на директорите на дружеството, с настоящото уведомяваме, че промяната в Съвета на директорите на СВИЛОЗА АД е вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 26.09.2017 г. под N020170926131504.

Уведомление