EN BG
> Сертификати
> Партньори

Уведомление за инвестиционно предложение на СВИЛОЦЕЛ ЕАД

2022-06-10

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр.25/2003г.), СВИЛОЦЕЛ ЕАД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение:

Газопроводна връзка от съществуващ газопровод към Инсталация за изгаряне на биомаса в Свилоцел ЕАД

Информация за ИП