EN BG
> Сертификати
> Партньори

Уведомление за инвестиционно предложение на “СВИЛОЗА” АД

2020-06-26

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр.25/2003г.), СВИЛОЗА” АД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение:

„Промяна в количествата на отпадъците, разрешени за приемане с условията на Комплексно разрешително (КР) № 363-Н0/2008г.”

Информация за ИП