EN BG
> Сертификати
> Партньори

Уведомление за инвестиционно предложение на “СВИЛОЗА” АД

2022-10-03

 

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр.25/2003г.), СВИЛОЗА” АД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение:

„Приемане и третиране в ПСОВ на отпадъчните води от Инсталация на „Свилоцел” ЕАД за изгаряне на биомаса и производство на топло и електроенергия, с номинална топлинна мощност до 50 MW”


Информация за ИП