EN BG
> Сертификати
> Партньори

Уведомление за инвестиционно предложение на “СВИЛОЦЕЛ” ЕАД

2022-07-11

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр.25/2003г.), СВИЛОЦЕЛ” ЕАД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение:

“Паропроводна връзка „Пара за собствени нужди“ от съществуващ парен колектор до нов парен колектор на Инсталация за изгаряне на биомаса в „Свилоцел“ ЕАД”

 

Информация за ИП