EN BG
> Сертификати
> Партньори

Уведомление

2018-10-15

Във връзка с изискванията  на чл. 148б от ЗППЦК с настоящото уведомяваме, че на 15.10.2018 г. е постъпило уведомление за значително дялово участие в Свилоза АД.

Пълния текст на уведомлението може да видите тук.