EN BG
> Сертификати
> Партньори

Съобщение

2021-09-16

Днес, 16.09.2021 г. на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – София осигурява обществен достъп за период от 14 дни, за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица, до информацията по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец“, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор 68134.1933.522, кв. 70, м. „Манастирски ливади – запад“, район „Витоша“, Столична община, с възложител „СВИЛОЗА” ЕООД.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36088 и в РИОСВ – София на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, ет. 10, стая № 3.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на РИОСВ – София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ – София, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща riosv@riew-sofia.org.


instagram takipçi, türk takipçi, ucuz takipçi - instagram takipçi al - İnstagram beğeni satın al - abone - Kaliteli İnstagram Takipçi - İnstagram izlenme, takipçi - güvenilir takipçi satın alma, İnstagram Takipçi - takipçi satın al - ANKET DOLDURARAK PARA KAZANMAK - esigara - ucuz türk takipçi - bypass shell download - smok ipx80