EN BG
> Сертификати
> Партньори

Свилоцел ЕАД приключи своя втори проект по ОП РЧР

2015-06-01

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Инвестира във вашето бъдеще!

 

На 01.06.2015 г. Свилоцел ЕАД успешно приключи своя втори проект BG051PO001-2.2.03-0330 „Осигуряване на транспорт от и до работното място на заетите лица в Свилоцел ЕАД”. Проектът бе реализиран с финансовата помощ на Европейския Социален Фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема BG051РО001-2.2.03 – На път.

По проекта за осигурен транспорт се възползваха 463-ма работещи в предприятието, които са жители на гр. Свищов и околните села. Превозът бе извършен в зависимост от регламентираното работно време в дружеството, тъй като работният процес в предприятието се извършва при непрекъснат режим на производство и това налага заетите лица да работят и в почивни и празнични дни. Общата стойност е 59 016,04 лв., като предоставената безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд е в размер на 100% от сумата.

Свилоцел ЕАД е компания, която непрекъснато поддържа и развива своята политика по подобряване условията на труд, в това число и осигуряването на транспорт за своите работници и служители. Резултатите от проведена анкета сред целевата група след реализацията на проекта показват 100% удовлетвореност - факт, който мотивира ръководството на Свилоцел ЕАД и за в бъдеще да насочва усилия и грижи към подобен тип инициативи, с които да подобрят условията на труд на своите работници.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Свилоцел ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.”