EN BG
> Сертификати
> Партньори

Свилоцел ЕАД изпълнява втори проект по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

2014-04-01

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Инвестира във вашето бъдеще!

 

От 01.03.2014 г. Свилоцел ЕАД стартира своя втори проект BG051PO001-2.2.03-0330 ”Осигуряване на транспорт от и до работното място на заетите лица в Свилоцел ЕАД“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Проектът се осъществява с финансовата помощ на Европейския Социален Фонд (ЕСФ) чрез ОП РЧР по схема BG051РО001-2.2.03 – На път. Продължителността на проекта е 14 месеца, като се очаква той да приключи през април 2015 г. Договорът с Агенцията по заетостта (АЗ), в качеството й на Договарящ орган (ДО) по ОП РЧР е подписан на 11.12.2013 г.

Общата цел на проекта е осигуряването на транспорт от и до работното място на заетите лица в „Свилоцел” ЕАД.

Специфични цели на проекта са:

  • Осигуряване на адекватен на потребностите на работещите в „Свилоцел” ЕАД транспорт до работното място, съобразен с работното им време и местоживеене.
  • Повишаване на географската мобилност на работната сила и стимулиране на заетите в предприятието лица да запазят своята заетост и доходи от труд.

Целевата група се състои от 463 лица, работещи в предприятието, които са жители на гр. Свищов и околните села.

Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Проекта възлиза на 59 016,04 лв. Предоставената от ДО безвъзмездна финансова помощ е в размер на 100% от общите допустими разходи.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Свилоцел ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.”


instagram takipçi, türk takipçi, ucuz takipçi - instagram takipçim - İnstagram beğeni satın al - abone - Kaliteli İnstagram Takipçi - İnstagram izlenme, takipçi - güvenilir takipçi satın alma, İnstagram Takipçi - takipçi satın al - ANKET DOLDURARAK PARA KAZANMAK - esigara - ucuz türk takipçi - wso shell indirmek instagram takipçi, türk takipçi, ucuz takipçi - instagram takipçim - İnstagram beğeni satın al - abone - Kaliteli İnstagram Takipçi - İnstagram izlenme, takipçi - güvenilir takipçi satın alma, İnstagram Takipçi - takipçi satın al - ANKET DOLDURARAK PARA KAZANMAK - esigara - ucuz türk takipçi - wso shell indirmek