EN BG
> Сертификати
> Партньори

Задание за изпълнение надземна част на обект „ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИЗГАРЯНЕ НА БИОМАСА И ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛО- И ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ“

2021-02-22

ОБЕКТ: „Инсталация за изгаряне на биомаса и производство на топло- и електроенергия“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Свилоцел“ ЕАД

 З А Д А Н И Е

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НАДЗЕМНА ЧАСТ на обект„Инсталация за изгаряне на биомаса и производство на топло- и електроенергия“

„Свилоцел“ ЕАД е акционерно дружество със седалище и адрес за кореспонденция: град Свищов 5250, „Западна индустриална зона“.

Цел на заданието: Получаване на оферта и определяне на Изпълнител, който да извърши СМР по изпълнението на Надземна част - сгради и съоръжения, предвидени в инвестиционния проект.

Данни за изготвяне на предложението:

1. Пояснение

1.1.Фирма „Свилоцел“ ЕАД е единствен производител в България и на Балканския полуостров на сулфатно избелена целулоза. От изградените котел за изгаряне на биомаса (КИБ) и содорегенерационен котел (СРК) се генерира електро- и топлоенергия за собствени нужди, като се предвижда изграждане на нова инсталация за изгаряне на биомаса.

2. Обхват НА ОФЕРТАТА

За обект „Инсталация за изгаряне на биомаса и производство на топло- и електроенергия“ е в процес финализиране на технически проект от Jinan Boiler Group – Китай, който ще бъде авторизиран от българската проектантска организация „Минпроект“ ЕАД. След изпълнението на 424 бр. пилоти и фундаментите към  тях е необходимо изпълнението на връхната конструкция. От Изпълнителя ще се изисква да изпълни строителството на съоръженията по зони:

Зона

Наименование

Т0200

Главен корпус , Каракас, Турбина, Подгревател

Т0302

Опорна конструкция на газаходи и димни вентилатори

Т0303

Компресорна зала

Т0304

Помещение за система за мониторинг на емисиите

Т0401

Транспортна галерия за гориво №1

Т0403

Транспортна галерия за гориво №2

Т0501

Циркулационна помпена станция

Т0502

Охладителни кули

D0602

Заземителна и мълниезащитна инсталация

За целта се прилагат чертежи и обща количествена сметка с необходимата информация за всяка една Зона. Предоставената документация е обобщена за цялото строителство, като Изпълнителя трябва да вземе под внимание единствено и само надземната част (над кота 0)на указаните зони. Изпълнителя е необходимо да изгради ОВиК, ВиК, заземителната и мълниезащитна инсталация на всички зони предвидени в проекта(в изграждането на първият етап от строителството ще бъде изградена заземителна инсталация до кота 0, КСС на ОВиК и ВиК, ще бъдат представени на по - късен етап).

Офертата да се изготви за изпълнение на всяка зона посочена в таблицата(цена на: армировка, бетон, заземителна и мълниезащитна инсталация, труд, други…, обща цена), въз основа на която в последствие ще бъдат заплащани извършените дейности.

Приемането на готова работна зона за изпълнение ще става чрез протокол между Изпълнителя, Възложителя. По аналогичен ред ще бъдат предавани и вече изпълнените зони за по-нататъшно строителство. При възникване на промени в проекта, те ще бъдат оценявани по приложените цени. 

Всички строителни материали трябва да бъдат придружени с декларации за експлоатационните показатели на продукта, както и да отговарят на изискванията на проектната документация и приложимите стандарти. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

Изпълнителят е длъжен да изпълни СМР качествено, съгласно приложимото право. Изпълнителят е длъжен влага в стоежа само материали със съответното качество и да представи документи, удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – в т.ч. сертификати за качество, декларации за съответствие, декларации за характеристики на строителните продукти в съответствие със Закон за технически изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти и др. Изпълнителят е длъжен да притежава минимум втора категория и трета група от ПРВВЦПРС и ЗУТ чл.137, които трябва да представи.  

Изпълнителят ще организира строителната площадка в съответствие с изготвения план за безопасност и здраве. Изпълнителят отговаря неограничено за безопасността на строителната площадка.

Избраният Изпълнител трябва да застрахова строителният обект до предаването му на Възложителя.

Изпълнителят ще осигури за своя сметка необходимите временни постройки за съгласно ББЗ, както и помещения за работа на авторския надзор на обекта и Консултанта.

Изпълнителят ще назначи технически ръководител на строежа съгласно чл. 163а от ЗУТ, който ще е отговорен за всички дейности изпълнявани на обекта ще изготвя и подписва от името на строителя необходимите актове и протоколи .съгласно чл.163, ал.2 т.3

Изпълнителят ще назначи координатор по безопасност и здраве.

Гаранционен срок за изпълнените видове СМР – минимум 10 години, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 1 от Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите.

Забележка:

В представеното задание се изисква изграждането само на надземната част на обектите.

3. Приложения:

Чертежи на зоните – ЛИНК

4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА (да се спазва поредността на точките).

4.1.   График за изпълнение;

4.2.    Цена на поръчката с начин на разплащане;

4.3.   Общи условия;

4.4.   Изисквания по отношение на Възложителя;

4.5.   Валидност;

4.6.   Друго.

В случай, че имате въпроси или необходимост от допълнителна информация, моля обръщайте се към посоченото по-долу лицe:

инж. Лъчезар Енев – Мениджър Инвестиционна дейност

e-mail: enev@svilosa.bg;

моб. тел: 0884 168 151

Офертите се подават по електронен път (e-mail), в Word формат, а таблиците - в Excel на следният e-mail: enev@svilosa.bg.

Срок за подаване на офертите: 12. 03. 2021год. до 14:00 часа

„Свилоцел“ ЕАД предварително Ви благодари за детайлното технико-икономическо предложение!


instagram takipçi, türk takipçi, ucuz takipçi - instagram takipçi al - İnstagram beğeni satın al - abone - Kaliteli İnstagram Takipçi - İnstagram izlenme, takipçi - güvenilir takipçi satın alma, İnstagram Takipçi - takipçi satın al - ANKET DOLDURARAK PARA KAZANMAK - esigara - ucuz türk takipçi - bypass shell download - smok ipx80