EN BG
> Сертификати
> Партньори

Задание за изпълнение фундаменти на обект „ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИЗГАРЯНЕ НА БИОМАСА И ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛО- И ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ“

2020-12-10

ОБЕКТ: „Инсталация за изгаряне на биомаса и производство на топло- и електроенергия“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Свилоцел“ ЕАД 

З А Д А Н И Е

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ фундаменти на обект„Инсталация за изгаряне на биомаса и производство на топло- и електроенергия“ 

„Свилоцел“ ЕАД е акционерно дружество със седалище и адрес за кореспонденция: град Свищов 5250, „Западна индустриална зона“.

Цел на заданието: Получаване на оферта и определяне на Изпълнител, който да извърши СМР по изпълнението на фундаментите и прилежащите анкерните групи към тях (без пилотите) на съответните сгради и съоръжения, предвидени в инвестиционния проект.

данни за изготвяне на предложението:

1. Пояснение

1.1.Фирма „Свилоцел“ ЕАД е единствен производител в България и на Балканския полуостров на сулфатно избелена целулоза. От изградените котел за изгаряне на биомаса (КИБ) и содорегенерационен котел (СРК) се генерира електро- и топлоенергия за собствени нужди, като се предвижда изграждане на нова инсталация за изгаряне на биомаса.

2. Обхват НА ОФЕРТАТА

За обект „Инсталация за изгаряне на биомаса и производство на топло- и електроенергия“ е в процес финализиране на технически проект от Jinan Boiler Group – Китай, който ще бъде авторизиран от българската проектантска организация „Минпроект“ ЕАД. След изпълнението на 424 бр. (326бр. Ф600 и 98 бр. Ф800)  пилоти, въз основа, на което ще се премине към изпълнение на фундирането. От Изпълнителя ще се изисква да изпълни фундаментите и прилежащите към тях анкерни групи на следните съоръжения по зони:

Зона

Наименование

200

Главен корпус

 

Каркас, Турбина, Подгревател

301

Комин

302

Опорна конструкция на газаходи и димни вентилатори

303

Компресорна зала

304

Помещение за система за мониторинг на емисиите

305

Ръкавен филтър

401

Транспортна галерия за гориво №1

402

Навес за гориво

403

Транспортна галерия за гориво №2

501

Циркулационна помпена станция

502

Охладителни кули

601

Силоз за летяща пепел

602

Силоз за дънна пепел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За целта се прилагат чертежи с кофражни и армировъчни планове за всяка една Зона. В офертата да се включват изкопни работи до достигане на съответните нива (без зони 200, 301 и 502), От Изпълнителя се очаква също разбиване на главите на пилотите в зона 200,301,502, също така и изграждане на заземителна инсталация до кота 0 за всички зони предвидени в проекта (чертежите за заземителната инсталация ще бъдат представени на по-късен етап).

Офертата да се изготви за изпълнение на всяка зона (цена на: изкопни работи, армировка, бетон, заземителна инсталация, труд, обща цена), въз основа на която в последствие ще бъдат заплащани извършените дейности.

Приемането на готова работна зона за изпълнение на фундаментите ще става чрез тристранен протокол между Изпълнителя, Възложителя и Строителният надзор. По аналогичен ред ще бъдат предавани и вече изпълнените зони за по-нататъшно строителство.При възникване на промени в проекта, те ще бъдат оценявани по приложените цени. 

Всички строителни материали трябва да отговарят на изискванията на действащите български държавни стандарти (БДС, БДС EN), на изискванията, заложени в инвестиционния проект, а ако са внос – да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

Изпълнителят е длъжен да изпълни СМР качествено, съгласно нормативната база, действаща в Република България, която урежда изпълнението на строителния процес. Изпълнителят е длъжен да представи документи, удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – сертификати за качество и декларации за съответствие, в съответствие със Закон за технически изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти и др. Изпълнителят е длъжен да притежава минимум втора категория и трета група от ПРВВЦПРС и ЗУТ чл.137, които трябва да представи.  

Гаранционен срок за изпълнените видове СМР – минимум 10 години, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 1 от Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите.

Забележка:

                        В представеното задание не се изисква изграждането на пилоти.

3. Приложения:

Чертежи на зоните – линк  https://nc.svilosa.bg/s/WDs5dKfKDNqsmpD

4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА (да се спазва поредността на точките).

4.1.   График за изпълнение;

4.2.    Цена на поръчката с начин на разплащане;

4.3.   Общи условия;

4.4.   Изисквания по отношение на Възложителя;

4.5.   Валидност;

4.6.   Друго.

В случай, че имате въпроси или необходимост от допълнителна информация, моля обръщайте се към посочените по-долу лицe:

инж. Лъчезар Енев – Мениджър Инвестиционна дейност

e-mail: enev@svilosa.bg;

моб. тел: 0884 168 151

Офертите се подават по електронен път (e-mail), в Word формат, а таблиците - в Excel на следният e-mail: enev@svilosa.bg.

Срок за подаване на офертите: до 16:00 на 16.12.2020 г.

„Свилоцел“ ЕАД предварително Ви благодари за детайлното технико-икономическо предложение!


instagram takipçi, türk takipçi, ucuz takipçi - instagram takipçi al - İnstagram beğeni satın al - abone - Kaliteli İnstagram Takipçi - İnstagram izlenme, takipçi - güvenilir takipçi satın alma, İnstagram Takipçi - takipçi satın al - ANKET DOLDURARAK PARA KAZANMAK - esigara - ucuz türk takipçi - bypass shell download - smok ipx80