EN BG
> Сертификати
> Партньори > Проект BG051PO001-2.3.02-0008

Почвен подобрител ПН-98

ПН-98 (калциев карбонат 100%) е почвен подобрител за неутрализиране на кисели почви, регистриран под No.0103 при Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност на храните. Ако обработвате земеделски земи с кисели почви този продукт е точно за Вас.

С какво Почвеният неутрализатор ще Ви бъде полезен?

Чрез високото си съдържание на калциев карбонат, както и високото си рН, този продукт е изключително подходящ за мелиориращ материал при кисели почви или почви с тенденция към вкисляване.

Продуктът  има предимство пред конвенционалните торове. С оптимизирането на  почвената реакция се хармонизира хранителния режим на почвите и намалява мобилността и усвояемостта на тежките метали в нея. Подобряват се физическите свойства на почвата – водопроницаемост, структура, аерация и др.

Чрез нормализирането на рН на почвата, вашите посеви ще се развиват нормално, ще усвояват качествено и комплексно минералните вещества от почвата, което ще доведе до намаляване на количествата влагани минерални торове.

Продуктът е екологично чист и с качества на комплексен мелиорант за кисели почви, с висок, неутрализиращ вредната киселинност ефект. Може без ограничение да се ползва както в класическото земеделие, така  и в производството на биопродукти.

Продуктът е подходяща добавка при компостиране и при създаване на почвено–торфени смеси за различни растителни и дървесни видове.

Варуването, като химично мелиоративно мероприятие, е изключително  важна агрохимическа и агротехническа дейност и условие за интензификация  на селскостопанското производство на киселите почви, повишаване на тяхното плодородие и ефекта от минералното торене.

 

За повече информация и заявка за мостри може да се свържете на посочените телефони и електронна поща.