EN BG
> Сертификати
> Партньори

Изпитване на отпадъчни води

Лабораторията за изпитване при „Свилоцел” ЕАД – гр.Свищов е самостоятелно специализирано звено в структурата на „Свилоцел” ЕАД, което извършва аналитично обслужване в областта на производствени отпадъчни води като използва съвременни инструментални и химични аналитични методи.

Вземане на проби

Ладоратория за изпитване при "Свилоцел" ЕАД е в процес на акредитация от Българска служба за акредитация за вземане на проби от следните продукти:

  • Води, отпадъчни

Персоналът ангажиран с пробовземането е запознат със съответните стандарти и е преминал обучение, съгласно изискванията на Българска служба по акредитация.

Изпитване - Води

Лабораторията разполага със съвременна апаратура и модерно оборудване, с което се извършва анализ на отпадъчни води по следните характеристики:

  • Активна реакция/pH
  • ХПК (бихроматна)
  • БПК5
  • Неразтворени вещества
  • Азот (общ)
  • Фосфор (общ)