EN BG
> Сертификати
> Партньори > Проект BG051PO001-2.3.02-0008

Уведомление за промяна в Устава

2017-07-06

С прието решение на Общото събрание на акционерите на 28.06.2017 г. в Търговския регистър е вписана промяна в Устава на дружеството под номер 20170705163631.

Уведомление

Устав