EN BG
> Сертификати
> Партньори

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на Свилоцел ЕАД

2018-12-07

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр.25/2003г.), „Свилоцел“ ЕАД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение:

„Ремонт на парна турбина ПР-8,8-4,1/1,1/0,4 и куплирането ѝ към нов генератор тип Т-12-2УЗ„

Информация за ИП

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено до „Свилоцел” ЕАД на адрес:

5250 гр. Свищов

Западна индустриална зона,

„Свилоцел” ЕАД

е-mail: svilocell@svilosa.bg

Тел./Факс: 0631/ 4 11 41