EN BG
> Сертификати
> Партньори

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) на „Свилоза” АД

2019-04-22

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр.25/2003г.), „Свилоза“ АД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение:

„Инсталация за изгаряне на биомаса и производство на топло и електроенергия”

 Информация за ИП