EN BG
> Сертификати
> Партньори

Съобщение ТЕЦЕКО

2012-10-19

Уважаеми Дами и господа,

Във връзка с лицензиране дейността на фирма ТЕЦЕКО ЕООД за разпределение и снабдяване с природен газ на територията на община Свищов и на основание чл. 27 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ, Приета с ПМС № 131 от 15.06.2004 г., обн. ДВ. бр. 55 от 25.06.2004 г., изм. ДВ. бр. 64 от 07.08.2007 г., изм. ДВ. бр. 2 от 08.01.2010 г., „Тецеко” ЕООД ще предложи за утвърждаване в ДКЕВР следните пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ за регулаторен период 2013 – 2017 год.

I. Цени за рапределение на природен газ

  • Промишлени потребители с годишна консумация, както следва:
       - до 100 х.н.м3 126,68 лв./х.н.м3
       - от 100 х.н.м3 до 500 х.н.м3 107,66 лв./х.н.м3
       - от 500 х.н.м3 до 1 000 х.н.м3 85,08 лв./х.н.м3
       - над 1 000 х.н.м3 36,83 лв./х.н.м3
  • за обществено-административни и търговски потребители
179,71 лв./х.н.м3
  • за битови потребители
234,82 лв./х.н.м3
   

II. Цени за снабдяване с природен газ

  • Промишлени потребители всички подгрупи
8,19 лв./х.н.м3
  • за обществено-административни и търговски потребители
9,04 лв./х.н.м3
  • за битови потребители
17,43 лв./х.н.м3

Поради липса на собствен сайт фирмата публикува тази информация на сайта на Свилоза АД. В последствие информацията ще бъде публикувана на сайта на ТЕЦЕКО ЕООД.