EN BG
> Сертификати
> Партньори

Съобщение

2012-11-23

Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”

Инвестира във вашето бъдеще!

 

На 28.11.2012 г. от 14:00 часа Свилоцел ЕАД организира пресконференция за представяне пред обществеността на проект „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд” осъществяван с финансовата помощ на Европейския Социален Фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема BG051РО001-2.3.02 – Безопасен труд.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Свилоцел ЕАД носи цялата отговорност за изпълнението на проект „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд” и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.