EN BG
> Сертификати
> Партньори

Свилоцел осигурява транспорт от и до работното място на работещите в завода със средства от ЕС

2014-04-30

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Инвестира във вашето бъдеще!

 

На 28.04.2014 г. се проведе пресконференция, във връзка с подписания от Свилоцел ЕАД договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за изпълнение на проект BG051PO001-2.2.03-0330 „Осигуряване на транспорт от и до работното място на заетите лица в Свилоцел ЕАД”. Общата стойност на проекта е 59 016,04 лв., като предоставената безвъзмездна финансова помощ от ЕСФ е в размер на 100 % от сумата.Продължителността на проекта е 14 месеца. Проектът цели да осигури адекватен на потребностите на служителите на Свилоцел транспорт до работното място, съобразен с работното им време и тяхното местоживеене, стимулирайки запазване на заетостта и доходите от труд на заетите в предприятието.

Към моментаняма организиран обществен транспорт, който да осигурява превоза на работниците на компанията от и до работното им място, което се намира извън пределите на гр. Свищов.Поради тази причина от осигурения транспорт се възползват463-ма работещи в предприятието, които са жители на гр. Свищов и околните села. Превозът се извършва в зависимост от регламентираното работно време в дружеството, тъй като работният процес в предприятието се извършва при непрекъснат режим на производство и това налага заетите лица да работят и в почивни и празнични дни.

На пресконференцията присъстваха представители на местните медии и на целевата група от Свилоцел ЕАД.

 „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Свилоцел ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.”