EN BG
> Сертификати
> Партньори

Свилоцел ЕАД прекратява процедурата за избор на изпълнител с публична покана

2014-04-17

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Инвестира във вашето бъдеще!

Свилоцел ЕАД прекратява процедурата за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Осигуряване на транспорт от и до работното място на заетите лица в Свилоцел ЕАД“ на основание чл. 19, ал. 1, т. 1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 2013 г.

Мотивите за прекратяването - не е подадена нито една оферта по обявената процедура.

Проект BG051PO001-2.2.03-0330 „Осигуряване на транспорт от и до работното място на заетите лица в Свилоцел ЕАД“ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по схема BG051РО001-2.2.03 – На път. 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Свилоцел ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.”