EN BG
> Сертификати
> Партньори

Приключи дейността по осигуряване на нови модерни средства за предпазване от трудови злополуки за работещите в Свилоцел

2013-02-04

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Инвестира във вашето бъдеще!

 

На 31.01.2013 г. Свилоцел ЕАД приключи дейност 5 „Закупуване на съвременни и усъвършенствани лични предпазни средства за работа”  по проект BG051РО001-2.3.02-0008 „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд”. На целевата група са раздадени 220 бр. целолицеви маски и 220 бр. комбинирани филтри, както и 45 бр. предпазни каски и 45 бр. външни антифони за каска. Същите вече се използват по предназначение от работещите в Свилоцел ЕАД.

Новите лични предпазни средства ще доведат до намалено вредно влияние на шум, предотвратени трудови злополуки и повишена удовлетвореност от условията на труд.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Свилоцел ЕАД носи цялата отговорност за изпълнението на проект „Здравословни и безопасни работни места – гаранция за ефективен и производителен труд” и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.