EN BG
> Сертификати
> Партньори

От името на Арус Холдинг АД, търгов предложител към акционерите на Свилоза АД, се публикува резултата от търговото предложение по чл. 157 ЗППЦК и чл. 37 от Наредба № 13

2019-01-08

На  основание  чл.  157  от  ЗППЦК,  чл.  37  от  Наредба  №  13  на  КФН  и  сключения  между  търговия предложител  и  „ПФБК“  ЕООД  договор,  уведомяваме,  че  срокът  за  приемане  на  търговото предложение  от  „А.Р.У.С.  Холдинг“  АД  към  акционерите  на  „Свилоза”  АД  изтече  на  07.01.2019  г.

Пълният текст на Уведомлението може да видите тук.