EN BG
> Сертификати
> Партньори

Одитирани индивидуални финансови отчети към 31.12.2012 г.

2013-03-29

Индивидуалните финансови отчети на Свилоза към 31.12.2012 г., одитирани от КПМГ България ООД, са представени в Комисията за финансов надзор. Те могат да бъдат намерени на сайта на Свилоза в раздел Инвеститори – Финансови отчети.