EN BG
> Сертификати
> Партньори

Oбява за обществен достъп до информация

2013-07-25

Относно: Инвестиционно предложение „Подобряване работата на Варорегенерационната пещ чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки” 

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр. 3/2006 г., посл. Доп. Бр. 94 от 2012 г. в сила от 30.11.2012 г.), “Свилоза” АД в качеството си на Възложител осигурява обществен достъп до Информацията по Приложение № 2 за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Подобряване работата на Варорегенерационната пещ чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки”.

Документацията е на разположение в отдел „Екологична дейност” на „Свилоза” АД, всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа в срок до четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Свилоза.

Възражения, мнения и препоръки могат да се изпращат през посочения период до „Свилоза” АД на адрес: Западна индустриална зона; 5250 гр. Свищов; Тел.: +359 631/ 4 52 77; Факс: +359 631/4 01 04; е-mail: svilosa@svilosa.bg