EN BG
> Сертификати
> Партньори

Обект "Биологично стъпало към действащата ПСОВ"

2018-01-02

„Свилоцел” ЕАД търси изпълнител на строително-конструктивната част на обект „Биологично стъпало към действащата ПСОВ на “Свилоцел” ЕАД.

Моля за Вашата най-добра оферта по приложената документация в срок до 2 Януари 2018 год. включително.

Офертите подавайте в запечатан плик в отдел Ресурсно осигуряване на „Свилоцел” ЕАД.

Адрес: Гр. Свищов, Западна индустриална зона, Адм.сграда на „Свилоза” АД. Ет.1

Лица за контакт:Калин Климентов, Венцислав Михайлов