EN BG
> Сертификати
> Партньори > Проект BG051PO001-2.3.02-0008

Доставка на охладителни кули

2016-05-31

„Свилоцел” ЕАД търси доставчик на охладителни кули съгласно приложено задание.

Офертите да се подават до 31.05.2016 г. в електронен вид на следните e-mail:

resources@svilosa.bg и kklimentov@svilosa.bg

Телефон за контакти: 0884037465, Калин Климентов