EN BG
> Сертификати
> Партньори > Проект BG051PO001-2.3.02-0008

Доставка на чилъри

2016-04-08

„Свилоцел” ЕАД търси доставчик на два броя чилъри с въздушно охлаждане. Охлаждаща мощност 250 KW всеки.

Офертите да се подават до 08.04.2016 г. в електронен вид на следните e-mail:

resources@svilosa.bg и kklimentov@svilosa.bg

Телефон за контакти: 0884037465, Калин Климентов